Algemene verkoopvoorwaarden www.retif.be

Herziening 1.5 van 23/11/2022

1. Aanvaarding

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen RETIF BELGIUM S.A./N.V. (hierna « RETIF ») met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Atomiumsquare 1 PB 181, RPR Brussel 0461.391.287, BTW BE 461.391.287) en de cliënt die tot stand komen via het belgische luik van de website « www.retif.eu » (hierna de « Site ») (onder « belgische luik » van de website wordt verstaan, het luik van de Site dat toegankelijk wordt door op de home page van de Site op de belgische vlag te klikken).

Het enkele feit dat de cliënt het belgische luik van de Site bezoekt en/of er een bestelling plaatst, houdt de aanvaarding zonder voorbehoud in van huidige voorwaarden.

Zij hebben voorrang op alle algemene / bijzondere voorwaarden waaraan de cliënt de relaties tussen partijen wil onderwerpen. Een afwijking kan slechts geldig zijn mits uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van RETIF.

RETIF heeft het recht de algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De van toepassing zijnde versie is deze die van kracht is en op de Site beschikbaar is op de dag van toegang tot de Site en/of de bestelling.

Het komt aan de cliënt die dit wenst toe om een spoor van deze versie te bewaren door hetzij ze uit te printen, hetzij ze op zijn computer te registreren.

Elk van de opeenvolgende versieswordt door RETIF op papier gearchiveerd en kan aan de cliënt die erom verzoekt worden meegedeeld op voorwaarde dat hij de juiste datum kan rechtvaardigen die erop van de transactie de erop betrekking heeft.

Op onze transacties is uitsluitend de belgische regelgeving van toepassing.

De taal die gebruikt wordt zal al naargelang de keuze van de cliënt bij de toegang tot de Site het nederlands of het frans zijn.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, blijven de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden toch van kracht. Een afstand van RETIF aan een van deze bepalingen zal niet geïnterpreteerd kunnen worden als een afstand aan enige vordering in rechte.

RETIF draagt geen aansprakelijkheid voor de eventuele disfuncties van het Internet die storingen meebrengen in de administratie, de behandeling en/of het beheer van de Site en/of de bestellingen, en meer in het algemeen voor elk probleem gelinkt aan telecommunicatie-netwerken, online computers, servers, Internet toegangleveranciers, informatica uitrustingen of software.

RETIF zal niet aansprakelijk zijn indien de Cliënt de Site niet gebruikt overeenkomstig de huidige algemene voorwaarden en voor de gevallen van overmacht zoals deze worden gedefinieerd in de wet en de jurisprudentie. Een aansprakelijkheid voor een verlies aan omzet, winst, contract, cliënteel immateriële of onrechtstreekse schade is steeds uitgesloten. De aansprakelijkheid van RETIF zal steeds beperkt zijn tot de sommen van de waarde van de facturen met betrekking tot het product dat de schade heeft veroorzaakt, behalve in geval van opzet of fraude in hoofde van RETIF en/of haar werknemers.

2. Site gereserveerd aan professionelen, leveringszone

De Site is uitsluitend gereserveerd voor professionelen, zijnde personen, ondernemingen, rechtspersonen (of hun bijkantoren) en vrije beroepen met vestiging te België (hierna de « Professionelen») die de aangekochte producten uitsluitend gebruiken in het kader van hun professionele activiteiten. Voor eenieder die kwalificeert als « consument » in de zin van artikel 1,7 van de wet op de handelspraktijken van 14 juli 1991, zijnde de fysieke en rechtspersonen die de produkten voor prive-gebruik wensen aan te kopen of te gebruiken, is het verboden een aankoop op de Site te doen. Iedere bezoeker van de Site verklaart er zich van bewust te zijn van de eventuele schade of gevolgen, direct of indirect,die hijzelf en/of RETIF zou kunnen oplopen omwille van het niet respecteren van deze bepaling.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u over een gebruikersidentificatie beschikken. Deze wordt U toegekend na een inlichtingenfiche te hebben ingevuld die u verplicht ons de hoedanigheid als professioneel te bewijzen (bijvoorbeeld via het belgische ondernemingsnummer, via een belgisch BTW-nummer, via een bewijs van inschrijving bij een sociaal secretariaat als zelfstandige, via inschrijving bij een professionele instelling, of via elk ander bewijsstuk dat door RETIF als nuttig wordt beschouwd. De leveringen zullen uitsluitend in het Koninkrijk Belgie plaatsvinden.

3. De stappen in de contractuele procedure

De verschillende stappen om via electronische weg een contract te sluiten dat ons bindt zijn de volgende :

1) Selectie van de artikels :

Dit gebeurt via de navigatie op de Site door de hyperlinken te gebruiken in verband met de rubrieken, beelden en iconen.

Prijs

De vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euros, zonder BTW en andere taksen die eventueel veschuldigd zijn

Behalve andersluidende vermelding die gepreciseerd worden op de beschrijvende fiche van het artikel is het toepasselijke BTW tarief 21 %.

De prijs die van toepassing is is deze die op de dag van de bestelling van kracht is. Manipulatiefouten (zoals typefouten) bij het vermelden van de prijzen kunnen nochtans steeds door RETIF worden gecorrigeerd, zelfs nadat een bestelling werd geplaatst. In dat geval zal de cliënt het recht hebben van zijn aankoop af te zien.

De verzendkosten zijn forfaitair vastgesteld op:

3,90 Euro (excl. BTW) voor alle producten voor dagelijks gebruik, hierna te noemen "verbruiksgoederen" en voor bestellingen van minder dan 199 Euro

(excl. BTW). Voor bestellingen van meer dan 199 euro (exclusief BTW) is de levering aan de klant gratis.

Verbruiksgoederen worden gedefinieerd als goederen die tot de volgende categorieën behoren:

 • Non-food verpakking
 • Voedselverpakking
 • Decoraties
 • Accessoires voor geschenkverpakking
 • Informatiemateriaal en etikettering
 • Verlichtingsaccessoires
 • Accessoires afrekenen
 • Magazijnbeheer en beveiliging
 • Kledingrekken en hangers
 • Mannequins en bustes

9,90 Euro (excl. BTW) voor alle meubels en presentatieproducten, hieronder gedefinieerd als "meubels" en voor bestellingen onder 499 Euro (excl. BTW).

Voor bestellingen boven 499 euro (exclusief BTW) is de levering aan de klant gratis.

Artikelen die behoren tot de volgende categorieën worden gedefinieerd als "meubilair":

 • Meubilair en toebehoren
 • Toonbanken- en presentatiemeubilair
 • Displays
 • Vitrines en vitrinekasten
 • Keukenapparatuur
 • Markt- en buitenapparatuur

Let op: in het geval van een gemengde bestelling bestaande uit verbruiks- en meubilair producten, bedragen de verzendkosten 9,90 Euro (excl. BTW) en aangeboden vanaf 499 Euro (excl. BTW) aankoopprijs.

Betaling

Al onze waren zijn contant betaalbaar en zonder korting.

De betaling gebeurt uitsluitend online via de bankkaart volgens de beveiligde protocollen SSL van onze financiële partners Ogone S.A., Tervurenlaan 270 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, K.B.O. nr. 0459.360.623, RPR Brussel (hierna « OGONE »)

Daarom moeten er in principe geen strafbedingen voor laattijdige betaling worden voorzien. Indien er evenwel toch een probleem zou rijzen bij de effectieve invordering van de verschuldigde sommen, zullen er nalatigheidsinteresten op de periode tussen de facturatiedatum en de effectieve betalingsdatum verschuldigd zijn die gelijk zijn aan de interestvoet voorzien door de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties of door elke toekomstige wet of reglementering die deze wet vervangt. In dat geval zal RETIF eveneens alle invorderingskosten kunnen vorderen die door deze wet worden voorzien. In alle gevallen blijven de verkochte producten de eigendom van RETIF tot de volledige betaling van de verschuldigde sommen door de cliënt.

2) Toevoeging aan de Winkelmand:

Wanneer het geselecteerde artikel u bevalt, volstaat het om op het icoon « Winkelkar » te klikken om het aan uw mand toe te voegen.

Deze uitnodiging wordt ter uwer herinnering gebracht via de informatiebox « Klik hier om aan de winkelmand toe te voegen ».

3) Validering van de bestelling:

Om de inhoud van de winkelmand te zien en uw bestelling te valideren, moet u op « Mijn winkelmand » klikken.

Het venster dat opengaat bevat de volgende gegevens :

 • verwijzing naar het artikel
 • aanduiding van het artikel
 • hoeveelheid (die kan worden gewijzigd)
 • prijs per eenheid ZBTW
 • verzendkosten ZBTW
 • Algemeen Totaal

In dit stadium van de bestelling, hebt u alle vrijheid om elk vastgesteld vergissing in de selectie te corrigeren, of de gehele of een gedeelte van de bestelling te annuleren met de optie « winkelmand leegmaken ».

4) Openstaande optie van validering van de bestelling :

- Eerste hypothese : u bent reeds bij ons klant en beschikt over een gebruikersidentificatie.

In dit geval wordt u in verbinding gesteld met de beveiligde betalingssite die door OGONE wordt gehouden.

- Tweede hypothese : u bent een nieuwe cliënt.

In dit geval zal u worden gevraagd een identificatiefiche in te vullen die ons toelaat U een identificatiecode te geven zodat U uw bestelling voor kan zetten.

BELANGRIJK

De persoonlijke gegevens die wij hebben ontvangen voor de informaticabehandeling zijn uitsluitend bestemd om onze commerciële relatie te beheren.

U kan alle verduidelijkingen over de draagwijdte van onze verbintenissen op dit vlak verkrijgen door de pagina « Wettelijke vermeldingen » te raadplegen.

5) Facturatie-adres(inlichtingen fiche) :

Dit venster zal reeds ingevuld verschijnen vanaf het ogenblik dat u over een identificatiecode en een paswoord beschikt.

Indien nodig kan U correcties aanbrengen of wijzigingen toevoegen die zich hebben voorgedaan sinds uw laatste bestelling.

6) Inlichtingen nuttig voor de levering:

Deze pagina nodigt u uit ons desgevallend bijkomende inlichtingen te geven met betrekking tot de levering.

Zij nodigt U eveneens uit om onze Algemene Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijke te aanvaarden.

Bij gebreke hieraan zal uw bestelling niet kunnen worden behandeld.

7) Laatste validering van de bestelling en beveiligde betaling:

Uw bankgegevens zullen niet via onze site passeren, maar zullen op geëncrypteerde wijze in directe verbinding circuleren met de beveiligde betalingssite van onze financiële partner OGONE. In dit laatste stadium van de bestelling kan u evenwel nog steeds verzaken aan uw aankoop door de verrichting te annuleren en op het venster « Annulatie – Naar de winkel terugkeren » te klikken.

Eenmaal uw de gegevens van uw bankkaart echter zijn ingegeven en gevalideerd, wordt de betaling effectief en wordt de transactie definitief gesloten.

8) Bankgegevens van de transactie :

De site van OGONE zal een schermafbeelding weergeven waarop alle referenties van de transactie zijn gesloten :

 • Datum van de verrichting
 • Webadres van de handelaar
 • Identificatienummer bij de bank van de handelaar over het web
 • de referentie van OGONE van de transactie
 • Bedrag van de transactie
 • Een deel van de nummers van uw bankkaart
 • Het autorisatienummer van de transactie dat door de bank wordt geleverd
 • Het certificaatnummer van de transactie dat door de bank wordt geleverd

Wij raden u aan deze pagina uit te printen nu zij alle referenties van de transactie bevat. Vermits deze pagina door de site van OGONE wordt uitgegeven, hebben wij er geen kennis van en kunnen wij u er in geen geval een duplicaat van bezorgen.

9) Terugkeer naar de winkel – Uitprinten van het Ontvangstbewijs van de bestelling:

De validering van de betaling zal u terugbrengen op onze site waar een pagina u de goede uitvoering van de transactie zal bevestigen.

Zij informeert u over de onmiddellijke aankomst van een mail dat het ontvangstbewijs van de bestelling zal bevestigen.

Zij informeert u over de mogelijkheid om dit ontvangstbewijs onmiddellijk te visualiseren en uit te printen door op de knop « Bestelling » te klikken.

10) Ontvangst van een mail met het Ontvangstbewijs van de bestelling :

In de mailbox waarvan u ons de gegevens hebt meegedeeld bij het invullen van de identificatiefiche, zal u tegelijkertijd een mail ontvangen met het ontvangstbewijs.

Deze herneemt alle informatie met betrekking tot de bestelling, zijnde :

 • Bestelnummer en datum van de bestelling
 • Code van de cliënt
 • Facturatie-adres
 • Leveringsadres
 • Codes van de bestelde artikelen
 • Beschrijvingen
 • Hoeveelheden
 • Prijs (zonder BTW)
 • BTW tarief dat van toepassing is
 • Verzendkosten
 • Totaal zonder BTW
 • Totaal BTW
 • Algemeen Totaal

Dit bericht kondigt u een nieuwe mail aan met de voorziene leveringsdatum.

11) Bewaring van de transactie:

Onze vennootschap bewaart gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum van de transactie een kopie van het ontvangstbewijs en een kopie van de verkoopsvoorwaarden die op datum van de transactie van kracht zijn.

4. Gebruik

De klant erkent dat het gebruik van de produkten bestemd is voor professioneel verbruik en of doorverkoop.

5. Kenmerken van onze produkten

Sommige artikelen in onze catalogus worden gebruikt als toebehoren voor het maken van de foto’s en worden niet door ons verkocht. Deze artikelen, buiten ons aanbod, worden u gemeld bij de voorstelling van elk produkt.. Alle informatie omvat in de catalogus on-line (fotos, artikelbeschrijvingen, prijzen…) kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke verwittiging.

De benamingen van de houtsoorten slaan enkel op de hout –imitatie omhulling en in geen enkel geval op een volle houtsoort. De eigenschappen van de voorgestelde produkten kunnen evolueren met de tijd. Een verandering in de samenstelling of gebruik van een artikel in verhouding tot de voorgaande vaststellingen zal aangekondigd worden in de bladzijde gewijd aan de omschrijving van het artikel.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze Site wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Elke kopie, distributie, downloading, registratie of reproductie (met inbegrip van het feit om de informatie op de Site te gebruiken voor vergelijkende doeleinden) van de Site in zijn geheel of ten delen is verboden behoudens ons uitdrukkelijk akkoord.

Elke kopie of reproductie via om het even welk wijze maakt een namaking uit die strafbaar wordt gesteld met de straffen voorzien in de wetten met betrekking tot het auteursrechten en de andere intellectuele eigendomsrechten. De geciteerde merken zijn eigendom van hun titularishouder en elke gebruik dat door deze titularishouder niet wordt toegelaten, maakt een vorm van namaking uit. De cliënt verbindt er zich toch noch rechtstreeks noch onrechtstreeks een inbreuk te plegen op de verschillende auteurs- en intellectuele eigendomsrechten die op de Site figureren.

7. Levering

Zolang zichtbaar op onze site, zijn onze produkten in principe in voorraad en beschikbaar.

Na uitgifte van uw ontvangstbewijs van bestelling, zal u binnen de best mogelijke tijd een mail worden gezonden om de voorziene leveringsdatum kenbaar te maken.

Indien uitzonderlijk een artikel niet beschikbaar is bijvoorbeeld omwille van het niet in stock hebben bij onze leverancier, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en u binnen de kortst mogelijke tijd een aangepaste oplossing voorstellen.

Onder levering wordt verstaan de levering van de produkten door een transporteur of koerierdienst die door RETIF gemandateerd werd en dit op het gelijksvloers.

De levering gebeurt via een directe aflevering van een product aan de cliënt tegen ondertekening van een leveringsbon waarbij RETIF zich het recht voorbehoud haar leveringen op te delen. De cliënt is verplicht de producten te ontvangen van zodra deze door RETIF op het leveringsadres worden aangeboden. De kosten en de schade die door RETIF wordt geleden omwille van een niet gerechtvaardigde weigering van een besteld product (of een deel ervan) zullen ten laste vallen van de cliënt, met inbegrip van de stockage-kosten.

Het komt aan de clliënt toe om op het ogenblik van in ontvangstname van de producten het nodige voorbehoud te maken en meer bepaald na te gaan of de geleverde produkten overeenkomen met de vermeldingen op de bestelbon.

Onze vennootschap verbindt er zich toe elk besteld produkt te leveren binnen het tijdsbestek vermeld in de email die hierover werd verzonden In geval dit tijdsbestek wordt overschreden, zal de cliënt enkel de bestelling kunnen annuleren of een nieuw tijdsbestek kunnen aanvaarden, zonder evenwel een korting op de prijs of de betaling van een schadevergoeding te kunnen eisen.

8. Waarborg en teruggaverecht

Waarborg:

De waarborg op onze produkten is deze die door de fabrikanten wordt geleverd. De duur varieert in functie van het betrokken product en wordt vermeld op de documentatie die bij elk product is gevoegd.

De waarborg beperkt zich tot het vervangen van het product dat als defectueus wordt herkend, met uitsluiting van enige rechtstreeks of onrechtstreekse schade tengevolgde van dit defect.

Zij is niet van toepassing bij vrijwillige degradatie of slecht gebruik van het produkt.

Teruggave :

Buiten een disfunctie van welke aard ook die door ons vooraf is gevalideerd, zal geen enkel waar worden teruggenomen of geruild na 14 veertien dagen van de levering. De waren moeten ons in hun originele verpakking zonder zichtbare schade worden terugbezorgd.

9. Beperking van aansprakelijkheid

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Site en de verkoop via de Site, zelfs bij vrijwaring of meerderheid van verdedigers zal, bij gebreke aan een minnelijk akkoord, uitsluitend voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel worden behandeld. De relaties tussen RETIF en haar cliënten zijn aan het belgisch recht onderworpen.